Termeni si Conditii

 REGULAMENT – TERMENI SI CONDITII

DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A PROGRAMELOR  DE FORMARE SI PREGATIRE PROFESIONALA PENTRU ADULTI SI A CAMPANIILOR PUBLICITARE CU OFERTE DE PRETURI

 CAPITOLUL NR.1 – Definitii:

In prezentul regulament si in toate contractele de formare si pregatire profesionala, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a)    CFPDR – Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala in calitate de furnizor de formare profesionala pentru adulti;

b)    Contract – contractul de formare si pregatire profesionala si toate actele aditionale si anexele la contract incheiat intre CFPDR-furnizor si persoana fizica-beneficiar sau persoana juridica; Contractul de formare profesionala incheiat intre furnizor si beneficiar se completeaza cu prevederile prezentului Regulament si cu Termenii si Conditiile din continutul Regulamentului in situatia in care contractul de formare profesionala incheiat este neandestulator din punct de vedere al continutului si prevederilor contractuale;

c)    Furnizor si beneficiar – partile contractante CFPDR – furnizor (aceasta calitate poate fi verificata pe www.anc.edu.ro) iar persoana fizica – beneficiar, asa cum sunt acestea numite in contractele de formare si pregatire profesionala si in prezentul regulament;

d)    Pretul contractului – suma de bani achitata de beneficiar persoana fizica sau de catre o persoana juridica care suporta contravaloarea taxei de scolarizare pentru propri salariati. Pretul fiecarui curs organizat de CFPDR este cel afisat pe site-ul www.cfpdr.eu, sau in caz de neafisare cel practicat de fiecare zona administrativa si este valabil numai pentru cursurile care se organizeaza in orasele unde birourile zonale CFPDR afisate pe site isi au sediul administrativ (cursurile se desfasoara in salile si locurile de practica din fiecare zona administrativa CFPDR), fapt pentru care fiecare zona administrativa a CFPDR poate practica alte preturi care nu pot depasi valoarea preturilor afisate pe www.cfpdr.eu, sau fiecare zona administrativa a CFPDR poate practica propriile preturi comunicate telefonic, prin oferte, anunturi ziar-radio-televiziune, pliante, bannere, concursuri cu premii, etc., preturi care pot fi si promotionale pentru termene fixe(zile, saptamani, luni) si care sunt permanent supuse unor termeni si conditii afisate pe site-ul www.cfpdr.eu. Exceptia de la cele de mai sus o reprezinta situatia in care cursurile se desfasoara in alte locatii decat cele enuntate mai sus ( in aceasta situatie sunt valabile preturile fara reducere afisate pe site-ul www.cfpdr.eu, caz in care preturile cursurilor pot fi mai mari decat cele afisate pe site-ul www.cfpdr.eu, datorita cheltuielilor suplimentare ivite pentru organizarea si desfasurarea cursurilor de formare pentru adulti(transport, masa, cazare, diurna lectori, chiria sali de curs si locuri de practica, materiale si mijloace didactice suplimentare, etc.); Pentru inscrierea de grupuri mai mari fie ca sunt persoane fizice sau salariati ai diferitelor persoane juridice, fiecare zona administrativa a CFPDR poate negocia pretul/contravaloarea cursurilor avand

ca baza preturile cursurilor existente la momentul respectiv si in functie de preferintele/pretentiile organizatorice ale persoanelor juridice si de participare-prezenta la cursuri ale persoanelor fizice(in aceasta situatie persoana fizica v-a avea acces la platforma de e-learning a CFPDR), caz in care preturile cursurilor pot fi si mai mari fata de cele afisate pe site-ul www.cfpdr.eu sau fata de preturile practicate de CFPDR sau de fiecare zona administrativa a CFPDR in acel moment conform celor de mai sus;

e)    Zona administrativa – orasul unde se afla sediul declarat oficial al birourilor zonale ale CFPDR, care sunt responsabile cu inscrierea persoanelor fizice la cursuri, cu organizarea si desfasurarea formal si informal a programelor de formare si pregatire profesionala pentru adulti. Toate adresele birourilor zonale si datele de contact sunt afisate pe site-ul www.cfpdr.eu;

f)     Adult – persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani si poate incheia raporturi juridice de munca conform Codului Muncii;

g)    Zi – zi calendaristica; an – 365 zile;

h)   Notificare – orice comunicare, inscris trimis de CFPDR(prin reprezentanti) prin internet, SMS, posta catre beneficiar;

i)     Act aditional – document ce modifica sau completeaza termenii si conditiile contractului initial de formare profesionala;

j)      Taxa – contravaloarea in bani a unui curs de formare profesionala sau a altor servicii prestate de furnizor pentru beneficiar conform prevederilor prezentului Regulament si a termenilor si conditiilor mentionate in acesta. Taxa de curs nu include si taxa de examinare, deoarece participarea la examenul de absolvire este optional pentru beneficiar;

k)    Regulament – ansamblu de norme CFPDR care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor contractante si care reprezinta legea partilor contractante in raporturile contractuale dintre furnizor si beneficiar;

l)     Termeni si conditii – reglementari exprese stabilite de CFPDR in Regulament si care vor fi prevazute si in contractele de formare profesionala precum si in alte decizii si dispozitii interne necesare organizarii campaniilor publicitare prin oferte de preturi, pentru a stabili conditiile de acces ale beneficiarilor la diferitele oferte de preturi cursuri din campaniile publicitare organizate pe diferite perioade de timp prin intermediul internetului, articole presa, anunturi radio si televiziune, pliante, bannere, afise, etc;

m)  Penalitate contractuala – penalitate de 1% in sarcina beneficiarului pentru fiecare zi de intarziere de la data scadentei in cazul nerespectarii obligatiilor de plata, asa cum sunt mentionate in Regulament si statuate in contractul de formare profesionala;

n)   Taxa examinare – suma de bani ce trebuie achitata de beneficiar pentru a participa cu acordul CFPDR, la sustinerea examenului de absolvire a cursului pe care l-a urmat;

  • o)    Taxa reexaminare – suma de bani ce trebuie achitata de beneficiar pentru a participa cu acordul CFPDR, la sustinerea examenului de absolvire a cursului  cu o alta grupa si la o data ulterioara datorita faptului ca beneficiarul din motive personale sau pentru nerespectarea obligatiilor contractuale nu a participat la primul examen de absolvire organizat de CFPDR fiind declarat absent;

p)    Contestatie – documentul administrativ intocmit de beneficiar in termen de 48 ore de la sustinerea examenului de absolvire, ca urmare a unei nemultumiri personale fata de notele si rezultatele personale obtinute la examenul de absolvire, contestatie care se depune si se inregistreaza la Comisia de examinare prin grija CFPDR;

q)    Formular on-line de inscriere – inscrierea beneficiarului la curs prin completarea si trimiterea on-line catre birourile zonale  a formularului existent pe site-ul CFPDR, nu este valabila fara efectuarea concomitenta si a platii cursului. Formularul on-line completat si trimis de beneficiar in modul de mai sus, are valabilitate fara semnatura olografa a beneficiarului si produce efecte juridice intre furnizor si beneficiar conform prevederilor prezentului Regulament si a Termenilor si conditiilor din continutul acestuia;

r)     T.V.A. – nu se percepe taxa pe valoarea adaugata la plata cursurilor de formare profesionala pentru adulti. Furnizorul/CFPDR nu este platitor de TVA.

CAPITOLUL NR.2 – Partile contractante:

 Partile contractante sunt – Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regionala (CFPDR) în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor si persoana fizica denumita in continuare beneficiar. Prezentul capitol are urmatoarea structura dupa cum urmeaza:

A. Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regionala(CFPDR), în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin Adrian Vasile, având funcţia de director general(sau prin imputernicitii acestuia la nivel national), cu sediul administrativ în mun. Constanţa, str. Ion Lahovari, nr.94, jud. Constanţa (s-au sediul administrativ al birourilor zonale) si cu activitate profesionala la nivel national, telefon: 0241.614.090, fax: 0241558.115, e-mail:office@cfpdr.eu,(s-au datele de identificare ale birourilor zonale afisate pe site-ul www.cfpdr.eu)  cod fiscal 15073035, cont bancar RO02RZBR0000060003025302 deschisla Raiffeisen Bank Constanţa si,

B.-Persoanafizica_______________________________________________,identificat/a cu BI/CI, seria ____, nr. _________,eliberat de_______________,la data de_____________, CNP____________________,domiciliat/a in________________, str. ____________________, nr.____,bl.___,sc._____,et.___,ap.____,jud._______________,telefon/fax: ______________, e-mail __________________in calitate de beneficiar de formare profesionala, pentru ocupatia de__________________________________________________________________ (initiere/specializare/perfectionare/calificare, curs formal sau informal), denumit in continuare beneficiar,a intervenit urmatorul contract.

Pentru persoanele juridice, contractarea serviciilor de formare profesionala pentru salariatii propri, se va face prin reprezentantul imputernicit al persoanei juridice, incheindu-se un contract de prestari servicii de formare profesionala in care vor fi nominalizati salariatii care vor participa la programul de pregatire profesionala, dar contractul de formare profesionala se v-a incheia intre CFPDR si fiecare persoana fizica nominalizata de persoana juridica.

 

CAPITOLUL NR.2 –  Modalitate de plata:

a)Pentru beneficiar, suma de______lei (se va trece pretul cursului conform ofertelor publicitare periodice practicate si afisate pe site-ul CFPDR sau preturile mentionate in campaniile publicitare periodice afisate in ziare locale, bannere si afise  stradale sau prin flyere distribuite zonal si la nivel national, cat si prin comunicate radio si televiziune), reprezinta valoarea contractului de formare profesionala –(semnul minus) (se trece procentul de reducere conform ofertei publicitare la acel moment___% din______lei(se va trece pretul cursului afisat pe site-ul CFPDR, sau pretul zonal – in lei)  (conform ofertei CFPDR supusa unor termeni si conditii din Regulamentul CFPDR la data inscrierii), suma ce se va achita cash la casieriile CFPDR sau prin virament bancar, integral sau in ______rate(conform ofertei CFPDR valabila o anumita perioada) stabilite dupa cum urmeaza, dar nu mai tarziu de 30 zile inainte de finalizarea cursului, pentru cursurile de calificare, si de 10 zile pentru cursurile de initiere, perfectionare, specializare:

Suma de______RON (se trece suma achitata la inscriere conform ofertei) reprezinta avansul achitat la inscrierea cursului ______________________________________________________________________(se trece denumirea cursului si chitanta, factura eliberata).

Rata 1 in valoare de____RON va fi achitata pana la data de _________;

Rata 2 in valoare de____RON va fi achitata pana la data de _________;

Rata 3 in valoare de____RON va fi achitata pana la data de _________;

Nerespectarea sumelor si valorilor de plata si a datelor de achitare stabilite atrage obligatia in sarcina beneficiarului de a plati o penalitate de 1% pentru fiecare zi de intarziere calculata de la data scadentei.

b) Eliberarea Certificatului de calificare/absolvire se face numai de personalul CFPDR sau de imputernicitii furnizorului, pe baza de semnatura a titularului certificatului si se ridica numai personal de catre titularul beneficiar al cursului de formare profesionala sau pe baza de procura notariala imputernicind o alta persoana fizica,  in mod gratuit daca beneficiarul va ridica certificatul in termen de 30 de zile de la data anuntarii de catre furnizor, in caz contrar, beneficiarul va suporta o taxa de eliberare a certificatului de intarziere dupa cum urmeaza: pentru o intarziere de 30 zile se v-a achita suma de 20 RON; pentru o intarziere de 60 zile se v-a achita suma de 40 RON; pentru o intarziere mai mare de 60 zile dar nu mai mult de 6 luni se v-a achita suma de 60 RON, iar pentru o intarziere mai mare de 6 luni dar nu mai mult de 1 an se v-a achita suma de 100 RON.

c) In pretul cursului sunt incluse si taxa de inscriere si taxa de eliberare a certificatului de calificare/absolvire, cu exceptia prevederilor de la Capitolul nr.2, lit.b) din regulament. Exceptia o reprezinta situatia in care beneficiarul se retrage de la cursul solicitat intr-o perioada mai mica de 60 zile de la data la care s-a inscris (aceasta exceptie este valabila si pentru beneficiarul care s-a inscris on-line la curs), si solicita restituirea sumei de bani achitata, caz in care acesta are obligatia de a plati o taxa in valoare de 50 Ron, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de personalul CFPDR catre beneficiar pentru instrumentarea si preluarea dosarului personal la inscriere, arhivarea acestuia, asistenta de specialitate, consiliere vocationala, etc., activitati care in alte conditii fata de – exceptie, se presteaza gratuit fata de beneficiar;

d) Contravaloarea cursurilor poate fi achitata cash la birourile de inscriere ale CFPDR, cu cardul personal bancar la PIOS-urile existente in birourile de inscriere sau on-line conform indicatiilor existente pe site-ul www.cfpdr.eu aferent acestei modalitati de plata care este de o siguranta maxima pentru cetateni.

 

CAPITOLUL 3. –  Obligatiile beneficiarului:

a)    sa prezinte la inscriere sau sa aduca in termen de 5 zile de la inscriere urmatoarele documente in xerocopie pe care va trebuie sa le certifice individual pe baza de semnatura “conform cu originalul” dupa cum urmeaza : CI/BI, certificat de nastere, certificat de casatorie, acte studii si adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea “apt pentru participare la curs de calificare” si denumirea cursului, sau fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii pentru persoanele incadrate in munca. Documentele necesare pentru inscriere trebuie prezentate si in original de catre beneficiar pentru a fi verificate de catre personalul furnizorului. In situatia in care beneficiarul se inscrie la curs prin intermediul internetului completand formularul de inscriere de pe site-ul www.cfpdr.eu si in acelasi timp face si plata on-line conform instructiunilor (inscrierea la curs prin completarea si trimiterea on-line a formularului existent pe site-ul CFPDR nu este valabila fara efectuarea concomitenta si a platii cursului) are obligatia ca pana la data de incepere a cursului sau cel mai tarziu la aceasta data, sa aduca documentele de mai sus si sa semneze contractul de formare profesionala cu furnizorul, in caz contrar beneficiarul nu se va putea prevala niciodata de faptul ca nu are nici-o obligatie personala sau financiara de respectat sau de indeplinit fata de CFPDR, deoarece prin completarea modelului fisei- cerere de inscriere existente pe site-ul CFPDR si trimiterea on-line a acesteia catre birourile zonale ale CFPDR si care reprezinta in aceasta situatie manifestarea expresa de vointa a beneficiarului de a se inscrie la un curs chiar si daca formularul nu este semnat olograf de beneficiar, beneficiarul este de acord cu prevederile Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor din continutul acestuia.

b)  sa frecventeze in mod regulat cursul de formare profesionala, absentele fiind o raspundere personala. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului de formare profesionala conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire si la exmatricularea beneficiarului cu obligatia acestuia de a achita integral contravaloarea cursului. Beneficiarul trebuie sa motiveze absentele efectuate cu certificate medicale si alte documente administrative oficiale care sa dovedeasca forta majora sau alte situatii neprevazute la care a fost supus beneficiarul, acte administrative care trebuie acceptate de furnizor in vederea motivarii absentelor;

c) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională , evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora din locatiile destinate pentru curs;

d) are obligatia de a depune pana la data inceperii perioadei de practica adeverinta de la unitatea unde a efectuat practica din care sa rezulte ca au fost indeplinite numarul total de ore prevazut in programele de instruire practica, pentru cazul in care beneficiarul alege sa desfasoare activitatea de practica la un agent economic/institutie diferite de cele puse la dispozitie de CFPDR;

e) sa respecte formatorii si personalul de specialitate al furnizorului;

f) sa respecte regulamentul de organizare si desfasurare al cursurilor, precum si cele de ordine interioara al agentilor economici/institutii de invatamant si locatiilor destinate orelor de pregatire teoretica si practica din cadrul cursului pe care-l urmeaza si sa se adreseza in scris conducerii furnizorului pentru orice problema legata de contract prin biroul de relatii cu publicul;

g) sa-si asigure echipamentul individual de protectie si materialele necesare pe care le va folosi la activitatea de practica si pentru sustinerea examenului final de absolvire.

In pretul cursurilor nu este inclusa contravaloarea echipamentului individual de protectie si a materialelor de practica mentionate mai sus. La solicitarea beneficiarului, furnizorul poate asigura contracost beneficiarului echipamentele de protectie individuala si materialele de practica mentionate mai sus. Lucrarile de absolvire scrise si cele practice realizate de beneficiar raman la furnizor dupa examenul de absolvire;

h) sa participe inainte de inceperea programului de pregatire profesionala la orele de pregatire privind securitatea si sanatatea in munca(SSM), prevenirea si securitatea la incendii(PSI) si protectia mediului, avand obligatia respectarii legislatiei aferente la locurile de pregatire teoretica si practica solicitand in mod expres agentului economic unde va efectua activitatea de practica, inainte de inceperea acesteia de a i se face instructajul SSM, PSI si mediu aferent activitatii de practica pe care o va desfasura la nivelul societatii unde a fost repartizat sau si-a exprimat dorinta de a efectua activitatea de practica, in acest sens asigurandu-si intreaga responsabilitate in caz de accidente. Prevederile de mai sus cad in totalitate in sarcina beneficiarului indiferent de traseul de deplasare ales de acesta inspre salile de curs sau locurile de practica si de la acestea catre locul de domiciliu.

i) beneficiarul are obligatia pe perioada desfasurarii cursului sa tina legatura permanent cu lectorul/lectorii coordonator de curs si personalul de specialitate CFPDR;

j) sa comunice urgent furnizorului orice modificare intervenita in datele de identificare, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail;

k) sa completeze cererea de examinare si sa achite taxa de examinare in suma de – 50 RON, cu  10 zile inainte de sustinerea examenului de absolvire;

l) beneficiarul are dreptul si obligatia inainte de semnarea contractului de formare profesionala, de a citi si studia Regulamentul CFPDR de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti afisat pe site-ul www.cfpdr.eu, sau existent in format fizic la birourile zonale ale CFPDR. Prin semnarea contractului de formare profesionala si a actului aditional, beneficiarul este de acord in totalitate si fara echivoc in baza semnaturii personale cu prevederile Regulamentului CFPDR de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti si cu Termenii si conditiile din Regulament referitor la campaniile publicitare si ofertele de preturi si modalitati de organizare a cursurilor de catre CFPDR, lansate periodic si valabile anumite perioade, insusindu-si personal continutul acestuia si angajandu-se sa respecte intocmai prevederile regulamentului CFPDR care face corp comun cu prevederile contractului de formare profesionala, actul aditional la contractul de formare profesionala pentru cursurile de calificare si a contractului de formare profesionala pentru cursurile de initiere, perfectionare, specializare indiferent de modalitatea de organizare ,, formal sau informal”. Formularul de inscriere on-line completat si trimis on-line birourilor zonale ale CFPDR de catre beneficiar, are valoare juridica daca si plata a fost efectuata concomitent si produce efecte juridice intre furnizor si beneficiar in conditiile prevederilor prezentului Regulament si a Termenilor si Conditiilor din continutul acestuia, chiar daca formularul on-line nu este semnat olograf de catre beneficiar;

m) in cazul in care, beneficiarul nu respecta cu rea credinta orarul de desfasurare al activitatilor de practica si regulile comunicate sau impuse(necesare si utile) a fi respectate pe parcursul acestei activitati de practica care se desfasoara la anumiti agenti economici cu care furnizorul are incheiate protocoale de practica pentru cursantii proprii, dand nastere astfel la litigii intre furnizor si agentul economic, furnizorul CFPDR isi rezerva dreptul de a actiona legal impotriva beneficiarului de curs pentru recuperarea contravalorii prejudiciului produs.

n) daca beneficiarul refuza in mod nejustificat sa participe la activitatile de practica care se desfasoara la agenti economici specializati sau institutii de specialitate care se afla in raporturi de colaborare contractuala cu furnizorul, indreptateste furnizorul sa pretinda beneficiarului achitarea diferentelor de plata a contravalorii cursului sau imposibilitatea restituirii sumelor platite de beneficiar cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale si a prezentului regulament de catre beneficiar.

o) beneficiarul care absenteaza si nu participa la examenul de absolvire al cursului pe care l-a urmat v-a fi declarat absent de catre comisia de examinare numita legal, consemnandu-se acest lucru in procesul verbal de examen. In aceasta situatie beneficiarul poate fi reprogramat sa sustina examenul de absolvire cu o alta grupa ulterioara, dar trebuie sa achite suplimentar pe langa sumele restante calculate cu penalitati si majorari de intarziere pana la data achitarii integral conform Capitol nr.2, lit.a) din contract si regulament si o taxa de reexaminare in valoare de 200 RON.

p) In situatia in care beneficiarul nu si-a achitat toate obligatiile contractuale (participare efectiva si fizica la orele de pregatire teoretica si practica programate si comunicate beneficiarului; sustinerea tuturor evaluarilor teoretice si practice pe parcursul desfasurarii cursului; intocmirea portofoliului individual de aplicatii teoretice si practice; realizarea si prezentarea lucrarii de absolvire, plata integrala a taxei de curs, etc.) pana la data programata pentru sustinerea examenului de absolvire conform contractului incheiat cu furnizorul, acesta nu va putea participa la examen si nu va beneficia de acordul CFPDR in acest sens. Comunicarile catre beneficiar se vor putea face prin telefon, SMS, e-mail sau prin posta cu confirmare de primire.

q) orice situatie de forta majora sau de alta natura cu care s-a confruntat beneficiarul pe parcursul desfasurarii cursului de formare profesionala si care l-au pus in situatia de a nu putea respecta contractul incheiat cu furnizorul, trebuie adusa la cunostinta conducerii furnizorului prin inregistrarea la birourile CFPDR a unui cerere scrisa si semnate de beneficiar sau trimisa prin e-mail pentru a putea fi analizata de furnizor si a pronunta o solutie in cauza respectiva. In caz contrar orice comunicare, solicitare verbala sau telefonica din partea beneficiarului nu poate fi luata in considerare.

 

CAPITOLUL NR.4 – Obligatiile furnizorului de formare profesionala:

a)   sa instiinteze beneficiarul despre data, ora si locatia de incepere a cursului sau programului de pregatire cu cel putin 5 zile inainte;

b)   sa organizeze si sa asigure buna desfasurare a cursurilor;

c)   sa pastreze confidentialitatea actelor (respectarea legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare);

d)   sa respecte intocmai prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a programelor de formare si pregatire profesionala a adultilor organizate de CFPDR  precum si cele ale Legii invatamantului si normelor ANC(Autoritatea Nationala pentru Calificari);

e)   nefinalizarea cursului din motive imputabile beneficiarului confera furnizorului dreptul de a nu restitui contravaloarea taxelor achitate potrivit CAPITOL nr.3, lit.o) din prezentul regulament.

f) sa asigure locurile de practica la agenti economici specializati sau in institutii, laboratoare, ateliere, cabinete specializate si personalul de specialitate care va coordona si indruma activitatea de practica;

g) sa elibereze duplicat al certificatului de calificare/absolvire in caz de pierdere sau distrugere a acestora de catre absolvent – beneficiar.

 

 

CAPITOLUL NR.5 – Modificarea, suspendarea si incetarea contractului de formare profesionala:

La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective, partile pot stabili de comun acord suspendarea contractului pe o anumita perioada si reprogramarea cursantului pentru un alt curs ce va incepe intr-o serie urmatoare.

La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective si nu doreste suspendarea contractului pe o anumita perioada, din motive de ordin tehnic si economic si conform prevederilor acestui Regulament, ratele achitate si actele predate la inscriere nu se pot restitui.

La solicitarea beneficiarului, acesta se poate transfera la un alt program de formare profesionala, numai pana la inceperea cursului, sumele achitate potrivit contractului care a incetat fiind luate in considerare in noul contract de formare profesionala, iar daca programul de formare profesionala la care s-a transferat are un pret mai mare, beneficiarul se obliga sa achite diferenta de curs.

In ceea ce priveste numai partea de incepere si desfasurare a cursurilor de pregatire si formare profesionala, contractul de formare si pregatire profesionala incheiat intre furnizor si beneficiar produce efecte numai incepand cu data inceperii cursului si pana la data terminarii acestuia,  care poate fi chiar  data de finalizare prelungita a cursului stabilita de furnizor conform CAPITOL nr.6, alin.1) din prezentul Regulament.

CAPITOLUL NR.6 – Durata programului de formare profesionala

Durata programului de formare profesionala pentru ocupatia de ______________________(se trece denumirea cursului pentru care a optat beneficiarul si perioada estimativa de desfasurare a acestuia, deoarece in functie de evaluarile sustinute de cursanti, nivelul de cunostinte acumulate de acestia pe parcursul desfasurarii programului de pregatire, al gradului de interes personal manifestat de cursanti in dobandirea competentelor aferente programului de pregatire, furnizorul face permanent o evaluare si analiza a nivelului de pregatire la care se afla cursantii si daca acesta nu corespunde standardelor de calitate stabilite de furnizor si normele legale in vigoare, furnizorul are dreptul de a prelungi durata de pregatire a cursantilor fara a avea nevoie de acordul cursantilor, pana la atingerea tuturor obiectivelor programei de pregatire pentru cursul respectiv)  se va desfasura pe o perioada de ______zile/luni, iar programul de formare profesionala va incepe numai in momentul formarii unei grupe de minim 10-20 persoane. Inceperea cursului va fi anuntata prin telefon, SMS, e-mail, iar in caz de urgenta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 3 zile inainte.

Daca in termen de 60 zile de la inscriere nu se incepe programul de pregatire  profesionala, beneficiarul poate solicita restituirea sumei achitate respectand procedura CFPDR de restituire.

Cererea de retragere prin restituirea avansului/taxei achitate, poate fi facuta doar de catre cursant personal sau prin imputernicit cu procura notariala si numai inainte de inceperea efectiva a cursului la care s-a inscris. Suma achitata de catre cursant va fi restituita acestuia, personal, in termen de 7 zile lucratoare de la data completarii cererii de retragere, conditionat de returnarea adeverintei de inscriere la curs, in original si de prezentarea dovezii platii efectuate (chitanta si factura). In alte conditii retragerea de la curs se va putea face pe raspunderea beneficiarului, fara restituirea sumei achitate in prealabil.

 

CAPITOLUL NR.7 – Adeverinta de inscriere/ absolvire

Beneficiarul v-a primi/a primit la data inscrierii/absolvirii la/a programul/ui de formare si pregatire profesionala Adeverinta de inscriere/absolvire nr.______/__________.

 

CAPITOLUL NR.8 – Certificatele de calificare/absolvire

Avand in vedere faptul ca formularele de certificate de absolvire si calificare sunt eliberate deMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul EducaţieiNationale, CFPDR nu se face raspunzator de orice intarziere in scrierea si eliberarea acestora, datorata lipsei imprimatelor tipizate.

Anterior datei de eliberare a certificatului de calificare/absolvire a cursului, la solicitarea expresa a benefiarului, i se va elibera acestuia de catre furnizor, adeverinta de absolvire a cursului care este valabila pana la data eliberarii certificatului de calificare/absolvire.

 

CAPITOLUL NR.9 – PERSOANELE FIZICE STRAINE

Persoanele fizice de alta cetatenie decat cea romana, din tarile UE, pot participa la programele de formare si pregatire profesionala din Romania, daca indeplinesc conditiile prevazute de O.G. nr.129/2000 si ale Legii nr.167/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si numai daca dovedesc ca detin permis de munca eliberat de autoritatile romane si domiciliaza in Romania. CFPDR v-a respecta permanent legislatia in vigoare din Romania. Celelalte persoane fizice cetateni ai altor state care nu fac parte din UE, pot participa la programele de formare si pregatire profesionala din Romania cu conditia indeplinirii conditiilor de mai sus si numai daca exista intre Romania si tarile ai caror cetateni sunt Tratate internationale incheiate in acest sens.

 

CAPITOLUL NR.10 – DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Pentru inscriere la un program de formare si pregatire profesionala din Romania sunt necesare urmatoarele documente diferentiate potrivit continutul de fond si forma conform normelor legale nationale si internationale pentru cetatenii romani si cetatenii altor state dupa cum urmeaza:

Pentru cetatenii romani sunt necesare la inscriere urmatoarele documente in copie xerox si original: C.I, certificat de nastere, certificat de casatorie pentru doamne sau domni care au preluat prin casatorie numele sotiei, acte de studii absolvite sau adeverinte de incadrare intr-o forma de invatamant de stat sau particular in original – cu mentiunea pentru a servi la inscriere cursuri de formare profesionala, adeverinta medicala in original – cu mentiunea – apt pentru inscriere si desfasurare curs de formare profesionala (cu denumirea cursului).

Pentru cetatenii straini si cu respectarea prevederilor din CAPITOLUL nr.10 din Regulament, sunt necesare la inscriere urmatoarele documente in copie xerox si original: C.I, permis de munca, pasaport cu traducere notariala legalizata in original,  certificat de nastere cu traducere notariala legalizata in original, certificat de casatorie pentru doamne sau domni care au preluat prin casatorie numele sotiei cu traducere notariala legalizata, acte de studii absolvite si echivalate de Ministerul Educatiei Nationale din Romania cu traducere notariala legalizata in original sau adeverinte de incadrare intr-o forma de invatamant de stat sau particular din Romania in original – cu mentiunea pentru a servi la inscriere cursuri de formare profesionala, adeverinta medicala din Romania in original – cu mentiunea – apt pentru inscriere si desfasurare curs de formare profesionala (cu denumirea cursului).

 

CAPITOLUL NR.11 – APOSTILE

Pentru apostilarea documentelor administrative de studii (certificat de calificare/absolvire si supliment descriptiv de competente) este necesar in prealabil obtinerea avizului de specialitate din partea Comisiei de Autorizare care a autorizat CFPDR ca furnizor, fapt pentru care beneficiarul(absolvent) personal sau prin imputernicit cu procura notariala in original, trebuie sa mearga personal la AJPIS Constanta, la Secretariatul Tehnic de formare profesionala, sa completeze o cerere tip si sa anexeze urmatoarele documente: certificat de calificare/absolvire – original si copie xerox; supliment descriptiv – original si copie xerox; C.I. titular in copie xerox certificata de titular conform cu originalul si semnatura acestuia. Imputernicitul cu procura notariala trebuie sa prezinte pe langa documentele de mai sus si urmatoarele acte: procura notariala in original si copie xerox; C.I. imputernicit certificata de imputernicit conform cu originalul si semnatura acestuia.

Pentru informatii suplimentare, inainte sa va deplasati la sediul AJPIS Constanta- Secretariatul Tehnic al formarii profesionale, va rugam sa luati legatura telefonic cu ei, la urmatorul numar de telefon: 0241-486699.

*Personalul CFPDR nu este raspunzator de urmarea acestei proceduri in numele cursantului.

O.G. nr.66/24 august 1999, pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05 octombrie 1961, aprobata de Romania prin Legea nr.52/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, mentioneaza autoritatile romane competente sa aplice apostila prevazuta la art.3, alin.(1) din Conventie dupa cum urmeaza:

– Prefecturile pentru actele oficiale prevazute la art.1, lit.b) din Conventie si anume documentele administrative.

In acest context, tinand cont de faptul ca certificatele de calificare/absolvire sunt acte oficiale de studii in Romania si documente administrative, pentru a intari recunoasterea acestora la nivel european si international este nevoie de aplicarea apostilei pe aceste documente si apoi traducerea legalizata a acestora intr-o limba de circulatie internationala.

Pentru veridicitatea celor de mai sus sau pentru alte amanunte vizitati site-ulwww.anc.edu.ro care este site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari.

 

CAPITOLUL nr.12 – NIVELURI DE CALIFICARE AL CURSURILOR

Nivelul 1 al cursurilor de calificare – 360 de ore, din care 120 ore de pregatire teoretica si 240 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent a  4 clase.

Nivelul 2 al cursurilor de calificare – 720 de ore, din care 240 ore de pregatire teoretica si 480 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent a invatamantului general obligatoriu – inainte de anul 2002 absolvent a 8 clase, iar incepand cu anul 2002 absolvent a 10 clase.

Persoana fizica care a absolvit un curs de nivel 1 si detine certificat de calificare profesionala cu recunoastere la nivel national se poate inscrie la un curs de nivel 2.

Nivelul 3 al cursurilor de calificare care sunt considerate cursuri postliceale – 1080 de ore, din care 360 ore de pregatire teoretica si 720 ore de pregatire practica. Conditii minime de acces la curs – absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat.

Pentru cursurile de calificare profesionala se elibereaza la absolvire certificate de calificare profesionala conform nivelului absolvit.

Pentru absolvirea nivelului de initiere din cadrul unui curs de calificare profesionala – initiere, care presupune parcurgerea numai a unui numar redus de ore din numarul total de ore al programei de pregatire pentru calificare, se elibereaza certificat de absolvire, care este deasemenea recunoscut ca act oficial de studii la nivel national.

Pentru cursurile de perfectionare/specializare se elibereaza la absolvire certificat de absolvire, care este deasemenea recunoscut ca act oficial de studii la nivel national pentru anumite ocupatii care nu presupun parcurgerea unui program de calificare profesionala.

In calitate de furnizor de formare profesionala si potrivit normelor legale in vigoare, CFPDR organizeaza la solicitarea persoanelor fizice si juridice programe informale de pregatire profesionala si elibereaza absolventilor diplome de absolvire cu timbru sec CFPDR.

 

CAPITOLUL NR. 13 – PREVENIREA FORMELOR DE DISCRIMINARE

Personalul CFPDR se angajeaza sa respecte intocmai Legea nr.48/2002 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare si va solicita respectarea legii tuturor persoanelor fizice.

Constituie abatere de la prevederile legii orice comportament cu caracter nationalist-sovin de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

 

CAPITOLUL NR.14 –  PROTECTIA PROPRIETATII INTELECTUALE
Continutul si designul cfpdr.eu (precum si orice alt material avand legatura cu cfpdr.eu) trimis beneficiarilor sau potentialilor beneficiari prin email sau furnizat dvs. in orice alta modalitate (ca, spre exemplu: articole, design si orice alte materiale instructive, educative si didactice la care ne vom referi in continuare ca la „Continut cfpdr.eu„), apartin cfpdr.eu si colaboratorilor sai – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. Articolele publicate in sectiunile site-ului cfpdr.eu fac parte din dreptul de proprietate intelectuala apartinand exclusiv CFPDR sau colaboratorilor care le-au realizat dar acest aspect fiind mentionat de fiecare data. Nu puteti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca documentele si materialele didactice de care beneficiati fara a detine o permisiune scrisa din partea cfpdr.eu sau colaboratorilor sai, care detin un drept de proprietate intelectuala asupra sectiunii respective de continut cfpdr.eu sau pe platform de e-learning. De asemenea, este interzisa reproducerea, in orice fel, integral sau partial, a informatiilor cuprinse si aflate pe site-ul cfpdr.eu sau pe platform de e-learning.

 

CAPITOLUL NR.15 – UTILIZAREA CONTINUTULUI cfpdr.eu si a platformei de e-learning
Puteti copia si printa Continutul cfpdr.eu sau aflat pe platform de e-learning doar pentru folosinta dumneavoastra in scopul autoevaluarilor personale, a sustinerii evaluarilor pe parcurs on-line din cadrul programelor de formare si pregatire profesionala, in scopul rezolvarii on-line a aplicatiilor cursului, in scopul vizionarii on-line a modulelor predate in cadrul cursurilor, etc., potrivit scopului pentru care v-ati inscris la programul de formare si pregatire profesionala dorit. Cu expectia celor mentionate  mai sus, continutul cfpdr.eu si al platformei de e-lerning nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari. Tipul de actiuni descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea cfpdr.eu:
a.  reproducerea sau stocarea Continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei;
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea CFPDR;
c. indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al cfpdr.eu asupra Continutului.
Orice utilizare a continutului cfpdr.eu in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email:  contact@cfpdr.eu

 

CAPITOLUL NR.16 –  OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI

CFPDR militeaza permanent pentru respectarea drepturilor consumatorilor – beneficiari si va respecta permanent normele legale in vigoare. Telefonul consumatorului 021/9551 –INFOCONS. Toate aspectele privind activitatea ANPC poate fi vizualizata pe www.anpc.ro.

 

Share This